کارخانه سیرجان و شعبه کرمان
    
تعداد بازدید: 14880
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1401/2/5
منبع : درون سازمانی

سیرجان گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان قطعه 30 صنعت کارخانه آترود شماره تلفن: 30-42382028-034

سیرجان گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان قطعه 30 صنعت کارخانه آترود شماره تلفن: 30-42382028-034

رفتن به موقعیت