شعبه ساری
    
تعداد بازدید: 11715
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1401/2/5
منبع : درون سازمانی

ساری ـ کیلومتر 10جاده قائمشهر- جنب جایگاه CNG صادقی  شماره تلفن:42196161-011

ساری ـ کیلومتر 10جاده قائمشهر- جنب جایگاه CNG صادقی  شماره تلفن:42196161-011

رفتن به موقعیت