تصویر تماس
آدرس:
سودان-خارطوم-منطقه صنعتی سوبا –شرکت فراورده های نفتی آترود
تلفن:
+249120661416
قسمتهای ضروری*
ایمیل:
موضوع:
پیغام:

امارات متحده عربی

info@atrod.com
0097165310441

با مادر تماس باشید